fbpx

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1. Digital Roadmap, gevestigd te Hank, KvK-nummer 57998442, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Danique Plaatzer.
2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Danique Plaatzer zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, facturen, overeenkomsten en levering van diensten door of namens Danique Plaatzer waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
3. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de door Danique Plaatzer in het kader van de overeenkomst ingeschakelde derden.
4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
6. Danique Plaatzer heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien omstandigheden dit vergen.

Artikel 3 Offertes

1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.
2. Danique Plaatzer kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 Tarieven en betalingen

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Op de offerte staat het overeengekomen pakkettarief dan wel uurtarief met geschat aantal uren van Danique Plaatzer vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten, materiaalkosten en overige kosten die direct zijn gerelateerd aan een dienst of product, worden apart gefactureerd.
3. Indien niet met een vast tarief wordt gewerkt, zal in de offerte een schatting worden gegeven van het aantal benodigde uren op basis van ervaring met soortgelijke projecten. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend. Klant zal tijdig op de hoogte worden gebracht indien sprake is van meer uren dan vooraf ingeschat.
4. Danique Plaatzer is gerechtigd een aanbetaling te vergen. Er zal niet worden gestart met de werkzaamheden totdat de aanbetaling is voldaan. Mits anders door partijen overeengekomen, wordt het overeengekomen bedrag na levering voldaan.
5. Indien, in geval van een overeenkomst tot het volgen van een online cursus of een coachingstraject, betaling in termijn is overeengekomen, is Danique Plaatzer gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat een volgende betaling is voldaan.
6. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Danique Plaatzer heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen, tenzij de huidige overeenkomst nog loopt. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant.
7. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is of de werkzaamheden eerder aan dienen te vangen.
8. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Danique Plaatzer is hierbij gerechtigd af te wijken van de WIK.
9. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.
10. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Danique Plaatzer op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 Informatieverstrekking klant

1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Danique Plaatzer.
2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Danique Plaatzer zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
3. Klant vrijwaart Danique Plaatzer voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
4. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant. Danique Plaatzer is in een dergelijk geval tevens gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder restitutie van de aanbetaling.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

1. Danique Plaatzer voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde en kan geen gewenste resultaten garanderen. Klant erkent dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de klant en overige factoren.
2. In de offerte is 1 revisieronde meegenomen. Aangepaste wensen van de klant buiten deze revisieronde levert meerwerk op en zal als dusdanig worden gefactureerd.

Artikel 7 Wijziging en annulering

1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft Danique Plaatzer de mogelijkheid een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Danique Plaatzer maakt een wijziging zoals bedoeld zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant.
2. Annulering van een overeenkomst door de klant is enkel schriftelijk mogelijk. Bij annulering tot 24 uur voor aanvang van de werkzaamheden wordt 50% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.
3. Vanaf 24 uur voor aanvang van de werkzaamheden of indien – in welke mate dan ook – al is aangevangen met de werkzaamheden, is klant het volledige geoffreerde bedrag verschuldigd, ook wanneer de uiteindelijke content niet wordt gebruikt.
4. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een online cursus, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot zijn aankoop. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen. Klant heeft wel het recht de overeenkomst tot aankoop van een cursus binnen 14 kalenderdagen na aankoop te ontbinden wanneer klant kan aantonen dat de content niet voldoet aan de verwachtingen die klant redelijkerwijs mocht hebben. Beoordeling hiervan komt enkel toe aan Danique Plaatzer.
5. Danique Plaatzer behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van online cursussen te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Dit zal te allen tijde aan klant worden gecommuniceerd.
6. In geval van een wijziging als genoemd in het vorige lid van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft klant slechts recht op een pro rato teruggave van het reeds betaalde bedrag.
7. Coaching kent een loopduur zoals overeengekomen. Bij aanschaf van het traject gaat klant ermee akkoord dat het gehele traject dient te worden betaald, ook wanneer klant gedurende het traject wenst tot annulering over te gaan.
8. Een losse coachings- of strategiesessie kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden verplaatst; bij verplaatsing of annulering binnen 24 uur, of het verstek laten gaan, wordt het gehele bedrag doorberekend.
9. Danique Plaatzer behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop. In geval de locatie of data wordt gewijzigd, heeft klant het recht binnen 72 uur na mededeling van de wijziging te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment. Eventuele restitutie van het reeds betaalde bedrag door klant vindt plaats binnen 10 werkdagen na de wijziging.
10. Wanneer de klant onverwachts verhinderd is voor een workshop, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: klant is gerechtigd het aankoopbewijs over te dragen aan een ander, zo lang deze andere persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en de nieuwe gegevens uiterlijk drie dagen voor aanvang van de workshop aan Danique Plaatzer worden doorgegeven. Klant is in geen geval gerechtigd de aankoopkosten terug te vorderen bij verhindering, daar Danique Plaatzer kosten heeft gemaakt.
11. In afwijking van hetgeen in het vorige lid van dit artikel gestelde, kunnen er afwijkende voorwaarden van een evenementenplatform zoals “Eventbrite” van toepassing zijn op de aanschaf van tickets voor een workshop.

Artikel 8 Overmacht

1. In geval van overmacht is Danique Plaatzer gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar Danique Plaatzer redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.
2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van Danique Plaatzer jegens klant opgeschort zo lang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid schade

1. Danique Plaatzer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de directe schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Danique Plaatzer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Klant is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de content.
4. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
5. In het geval dat Danique Plaatzer een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel aan klant in rekening is gebracht.
6. Klant vrijwaart Danique Plaatzer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.

Artikel 10 Intellectueel eigendom

1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Danique Plaatzer aan klant ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij Danique Plaatzer. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
2. Klant komt een publicatierecht toe van geleverde content, na volledige betaling van het verschuldigde bedrag, voor de doeleinden en media zoals vooraf overeengekomen.
3. Klant is niet gerechtigd de content te gebruiken voor andere doeleinden dan vooraf overeengekomen en andere media dan die zij zelf in eigendom hebben zonder aanvullende licentie aan te schaffen.
4. Klant dient waar overeengekomen aan naamsvermelding te doen bij publicatie van de content.
5. Klant is niet gerechtigd de geleverde content te bewerken, tenzij dit is overeengekomen met Danique Plaatzer.
6. Elke handeling in strijd met dit artikel wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
7. Bij inbreuk komt Danique Plaatzer een vergoeding toe ter hoogte van ten minste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
8. Met het aangaan van de overeenkomst geeft klant Danique Plaatzer toestemming delen van de content te gebruiken voor portfolio, eigen website, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal, tenzij vooraf uitdrukkelijk bezwaar gemaakt. Hierbij wordt te allen tijde de privacy van klant gewaarborgd en gelet op bedrijfsgevoelige informatie.
9. Wanneer beeldopnames worden gemaakt tijdens een workshop door klant dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan Danique Plaatzer en het is uitdrukkelijk verboden deze opnames voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Wanneer andere deelnemers op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig. Beeldmateriaal waarin delen van de inhoud van de workshop zichtbaar zijn mogen enkel in mate en met naamsvermelding van Danique Plaatzer worden gedeeld.
10. Danique Plaatzer verleent de klanten beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en herroepelijk recht om een cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De content is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren.
11. Gedeelde content mag niet zonder schriftelijke toestemming van Danique Plaatzer worden gekopieerd, aan derden getoond, ter beschikking gesteld, worden doorverkocht of op andere wijze worden gebruikt. Klant mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding.
12. Het is klant tevens niet toegestaan de schriftelijke documentatie behorende bij de cursus, waaronder werkboeken en bijlagen te gebruiken voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik.
13. De tijdens de looptijd van de cursus geleverde informatie en diensten blijven eigendom van Danique Plaatzer. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de klant om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.

Artikel 11 Bijzondere bepalingen

1. Danique Plaatzer behoudt zich het recht voor klanten die door hun gedrag het verloop van een workshop of cursus belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende workshop of cursus of toekomstige workshops en cursussen uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende workshop of cursus onverlet.
2. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

Artikel 12 Cursus

1. De cursusduur varieert per cursus en kan naar eigen inzicht en in eigen tempo worden gevolgd, zo lang de content beschikbaar wordt gesteld.
2. Klant behoudt ten minste 1 kalendermaand toegang tot de inhoud van de cursus, waarin deze onbeperkt te bekijken is, tenzij anders is overeengekomen. Klant is er zelf verantwoordelijk voor de content tijdig te doorlopen.
3. Indien nodig zal de inhoud van de cursus regelmatig worden voorzien van een update.
4. Tijdens deelname aan een cursus kunnen klanten mogelijk onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de community onder posts. Klant verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van Danique Plaatzer.
5. Het staat Danique Plaatzer te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

Artikel 13 Linkbuilding

1. In geval Danique Plaatzer een link publiceert in artikelen op haar eigen website, is deze link maximaal 1 jaar geldig. Na de overeengekomen looptijd zal de link worden verwijderd.
2. Danique Plaatzer heeft echter het recht de link eerder te verwijderen indien blijkt dat het bedrijf van klant schadelijk is voor haar eigen bedrijf en/of website of naar aanleiding van ontvangst van meerdere klachten ten aanzien van de klant. Er zal in een dergelijk geval geen restitutie plaatsvinden van het reeds betaalde bedrag.

Artikel 14 Levering

1. Danique Plaatzer spant zich in de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de aangegeven, doch schatting van de levertijd in acht te worden genomen.
2. Content wordt standaard aangeleverd in een volledige tekst word-document, zonder beeldmateriaal. Aangepaste wensen van klant kunnen een meerprijs opleveren.
3. Klant ontvangt een eerste versie van de content, waarna er in geval van eventueel gewenste wijzigingen die tijdig kenbaar worden gemaakt een tweede versie wordt verzonden, voordat deze wordt aangemerkt als de definitieve versie.

Artikel 15 Klachten

1. Klant is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Danique Plaatzer.
2. Indien van een gebrek of gewenste aanvulling later melding wordt gemaakt, of er al een revisie heeft plaatsgevonden, worden revisies verwerkt op basis van het uurtarief van Danique Plaatzer.
3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 16 Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin Danique Plaatzer is gevestigd.
3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Danique Plaatzer en betrokken derden 12 maanden.